openSuSE is een gratis Linux-based operating systeem voor je PC.
Je kan ermee surfen op het internet, e-mails lezen, foto's bekijken, dagelijks administratief werk (office werk), video's bekijken, naar muziek luisteren ... gewoon er veel plezier aan  beleven.

Een OpenSuSE DVD bevat alles wat je nodig hebt voor je desktop, laptop of server. In een minimum van tijd is het geïnstalleerd.

In dit artikel probeer ik in een notedop de belangrijkste informatie over openSUSE op te sommen.

 

OpenSuSE heeft een zeer brede Community en op het internet zijn tal van resources terug te vinden om je te helpen.

Hier een overzicht van de belangrijkste websites

Hoofdwebsite

http://opensuse.org

Download openSUSE

http://software.opensuse.org

Support

Help
http://en.opensuse.org/Portal:Support
http://nl.opensuse.org/Portal:Support
Documents
http://doc.opensuse.org
Wiki

http://en.opensuse.org/Main_Page
http://nl.opensuse.org/Main_Page

Video
http://opensuse.blip.tv
Forums
http://forums.opensuse.org
Mail List
http://en.opensuse.org/openSUSE:Mailing_lists
http://nl.opensuse.org/openSUSE:Mailing_lists
IRC Chats
http://en.opensuse.org/openSUSE:IRC_lists
De chatrooms zijn onder FreeNode Network ...

Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=2256834487

Twitter/FriendFeed/identi.ca

@openSUSE

Community Pages

Users
https://users.opensuse.org/
Planet
http://planet.opensuse.org/global/
News
http://news.opensuse.org/
Lizards
http://lizards.opensuse.org/
OpenSUSE-Community
http://www.opensuse-community.org

Development

Developer Documents
http://en.opensuse.org/Portal:Development
http://nl.opensuse.org/Portal:Development
Features
https://features.opensuse.org/
Build Service
https://build.opensuse.org
Bugs
http://en.opensuse.org/openSUSE:submitting_bug_reports
http://nl.opensuse.org/openSUSE:submitting_bug_reports
SUSE Studio
http://susestudio.com

Het administratief beheer van openSuSE en Linux in het algemeen kan in het begin, nieuwe gebruikers, afschrikken.
Hier een overzicht van de belangrijkste taken en en structuur binnen openSUSE.

Accounts

Om een nieuwe gebruiker toe te voegen.
# useradd <name>
-u specifieke UID
-g specifieke GID
-d creëer home dir
-c Volledige naam gebruiker
-s Specifieer een standaard Shell

Voorbeeld:
# useradd jsmith -u 1010 -g 501 -d /home/users/jsmith -c "Joe Smith" -s /bin/bash

Om een paswoord in te stellen of te veranderen.
# passwd

Om de instellingen van een gebruiker te wijzigen.
-c  Verander de gebruikers naam.
# usermod -c "Joe Smith" jsmith
-G voeg een groep toe aan de gebruiker
# usermod -G homeuser jsmith
-L Blokkeer de gebruiker
# usermod -L jsmith
-U Heft blokkering op van een gebruiker
# usermod -U jsmith
-s Verander of stel een shell in
# usermod -s /bin/tcsh jsmith

Om als gebruiker van shell te veranderen
# chsh -s /bin/<shell> <name>

Om een gebruiker te verwijderen.
# userdel <name>

Boot prompt Options

boot: linux Normaal opstarten
boot: linux ssh=1
Installer starts ssh server
boot: linux vnc=1
Installer starts a VNC server
boot: linux rescue
Opstarten in rescue mode
boot: memtest
Start het Memtest86+ programma
boot: single
Opstarten in single user mode
boot: vga=0x317
Opstarten met video instelling voor 1024x768

File System Layout

Een overzicht van de belangrijkste folders (directories) van openSUSE.

/bin
Bevat  interessante  commando's die zowel voor een gebruiker als voor een administrator nuttig zijn.
/boot
Hier kun je de Linux kernel terug vinden en o.a. ook het system.map bestand.
/dev
Bevat de speciale device bestanden voor alle hardware.
/etc
Bevat alle configuratie bestanden voor het operating systeem
/home
Linux is een systeem voor meerdere gebruikers (multi-user). Iedere gebruiker heeft zijn eigen persoonlijke directory.
Een persoonlijke directory is enkel toegankelijk voor de gebruiker en de administrator (root).
/lib
Bevat alle shared libraties die worden aangesproken door verschillende commando's.
/media
Mount point voor verwisselbare media (SD, externe disk, ...)
/mnt
Een algemeen moint point.
/opt
Bevat veel software pakketen en add-on pakketten die niet specific tot de standaard installatie behoren.
/proc
Hier wordt informatie bewaard specific over processen en systeem informatie
/root
Home directory van root.
/sbin
Bevat alle programma's die essentieel zijn voor de werking van het systeem.
/selinux
Een pseudo-file systeem dat commando's bevat die vooral gebruikt worden door het kernel subsysteem.
/srv
Bevat specifieke data gebruikt door het systeem. Vb.: HTML documenten gebruikt door apache.
/tmp
Temp directory
/usr
Systeem bestanden die meestal door gebruikers worden gebruikt.
/var
Bevat vooral log bestanden en systeem bestanden waar het systeem informatie bewaard over de werking.

File System

Een lijst opvragen van alle disks en partitites.
# fdisk -l

Een overzicht van een bepaalde partitie
# fdisk -l /dev/<h/s>d<a-z>

Een overzicht van gemounte file systemen
# mount
# cat /proc/mounts

Een partitie mounten(beschikbaar maken)
# mount -t <type> <device> <mountpoint>

Een partitie unmounten (afkoppelen)
# umount /dev/<device>
# umount /dev/<mount_point>

Een partitie unmount dat in gebruik is (busy mount point)
# umount -l /dev/<mount_point>

Een remote host (andere computer) partitie mounten
# sshfs <user>@<host>:<directory <mount_point>

Networking

Naam server weergeven.
# hostname -f

Overzicht netwerk instellingen.
# ifconfig -a
# ip link

Een netwerk poort stoppen.
# ifconfig eth<x> down
# ifdown eth<x>

Een netwerk poort starten.
# ifconfig eth<x> up
# ifup eth<x>

Toon alle routes.
# netstat -rn
# ip route
# route

Een lijst van alle TCP connecties
# netstat -tanp
# ss --tvp --ipv4

Een host opzoeken
# dig <host>
# host <host>
# nslookup <host>

Nagaan of een host bereikbaar is
# ping <host>

Processes

Toon alle opgestarte processen.
# ps -e

Toon alle opgestarte processen in lang formaat.
# ps -el

Toon alle opgestarte processen in volledig formaat.
# ps -ef

Toon alle opgestarte processen in korte BDS stijl.
# ps ax

Toon alle opgestarte processen in lange  BDS stijl.

# ps auxw

Toon alle processen die onder de huidige gebruiker draaien.
# ps

Toon alle processen die door een specifieke gebruiker zijn opgestart.
# ps -u <user>

Met CPU/Memory info
# ps -u <username> u

Met PPID
# sp -fu <username>

Bekijk actieve processen realtime
# top <argument>

-d 5 = verversen telkens na 5 sec.
-b = opstarten in niet actieve, scherm gebaseerde mode.

Remote Access

SSH
# ssh <user>@<host

VNC Client
# vncviewer <host>:<port>

Services

Een lijst van alle services.
# service --status all

De status van een service opvragen.
# service <name> status

Een service starten.
# service <name> start

Een service stoppen.
# service <name> stop

Een service herstarten.
# service <name> restart

Een service volledig herstarten.
# service <name> --full-restart
# service -full-restart <name>

Een service herladen.
# service <name> reload

RPM

Een RPM pakket installeren.
# rpm -ivh <package>.rpm

Een upgrade uitvoeren.
# rpm -Uvh <package>.rpm

Een RPM pakket verwijderen.
# rpm -e <package>.rpm

Details over een RPM pakket opvragen.
# rpm -qi <package>.rpm

De inhoud van een RPM pakket weergeven.
# rpm -qlp <package>.rpm

Overzicht geïnstalleerde RPM pakketten.
# rpm -qal
# rpm -qal | grep -i <package>

Using the shell

Weergeven welke shell je gebruikt.
# echo $SHELL

Alle instellingen weergeven.
# set | less

Lijst Bash instellingen
# env

Overschakelen naar Superuser (root)
# su -

Historiek uitgevoerde commando's.
# history

Een alias creëren.
alias h='history'
alias psg='ps auxw | grep'

Een oogje in het zeil houden wat aan een log bestand wordt toegevoegd
# tail -f <file>

Keer terug naar de vorige directory
# cd -

Datum weergeven
# date

Kalender weergeven
# cal

Datum en tijd corrigeren met een atoomklok op het internet
# ntpdate pool.ntp.org

Kernel informatie weergeven
# uname -a

SuSE versie weergeven
# cat /etc/SuSE-release

Huidige directory
# pwd

Wie ben ik?
# whoami

Handleiding van een commando opvragen
# man <commando>

YaST

YaST opstarten in QT grafische interface
# yast --qt

YaST opstarten in GTK grafische interface
# yast --gtk

YaST opstarten in text-mode
# yast --ncurses

Een pakket installeren met YaST
# yast -i <packages>

Zypper

# zypper [--global-options] <command> [--command-options] [arguments]

Pakketten installeren
# zypper in <packages]

Pakketten verwijderen
# zypper rm <package>

Controleer integriteit pakket
# zypper ve <packages>

Patch pakket
# zypper patch <package>

Overzicht beschikbare pakketten
# zypper lu
# zypper list-patches

Update pakketten
# zypper up
# zypper update

Upgrade distro
# zypper dup
# zypper dist-upgrade

Informatie over pakketten opvragen
# zypper if <packages>
# zypper info <packages>